Obchodní podmínky

obchodní společnosti ZIZU life, s.r.o.

se sídlem Žitná 597/37, 322 00 Plzeň

identifikační číslo: 06062881

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 34531

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zizu.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ZIZU life, s.r.o., se sídlem Žitná 597/37, 322 00 Plzeň, identifikační číslo: 06062881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34531 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím rozhraní webové stránky www.zizu.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních odmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

2. registrace a užívání webového rozhraní obchodu

2.1 Užívání webového rozhraní obchodu je bezplatné. Náklady související s realizací přístupu a používání webového rozhraní obchodu (zejména náklady na internetové připojení) nese kupující sám.

2.2 Na základě registrace kupujícího provedené prostřednictvím webového rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3 Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. uzavření kupní smlouvy

3.1 Prodávající umožňuje kupujícímu nákup zboží prezentovaného prostřednictvím webového rozhraní obchodu. V případě zájmu kupujícího o koupi prezentovaného zboží může kupující provést objednávku zboží vložením zboží do košíku a dokončením objednávky. Kupující je povinen v online objednávkovém formuláři uvádět úplné a pravdivé údaje o své osobě. Před dokončením objednávky je kupující povinen potvrdit, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a považuje je za závazné. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) se vylučuje.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3 Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků prodeje na dálku okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

3.4 Prodávající neodpovídá za znemožnění či omezení přístupu na webové rozhraní obchodu způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které prodávající není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru). Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením a účelem.

3.5 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webovém rozhraní obchodu a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.6 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.7 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.

4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a platebních podmínkách za nákup zboží. Informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a platebními podmínkami platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4 V případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů od potvrzení objednávky, není-li na faktuře uvedeno jinak. V případě platby převodem na účet je kupující povinen jako variabilní symbol uvést číslo faktury.

4.5 Povinnost dodat objednané zboží vzniká až poté, co bude kupní cena řádně a v celé výši uhrazena.

4.6 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

5. dodání zboží

5.1 Zboží bude předáno k přepravě kupujícímu nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne splnění posledních z uvedených podmínek: (i) potvrzení objednávky, (ii) uhrazení kupní ceny, pokud byla zvolena úhrada převodem na bankovní účet nebo platba kartou.

5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6. odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 24 hodin od dokončení objednávky (stornování objednávky).

6.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží a  jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.3 Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek.

6.4 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.5 Kupující je povinen nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6 Prodávající vrátí do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně kupující předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který prodávající nabízí, ledaže se strany dohodnou jinak.

6.7 Kupující i prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy smluvní strana dozvěděla.

6.8 Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. Práva z Vadného plnění

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

7.3 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho dodání. Projeví-li se vada u zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4 Kupující je povinen vady zboží písemně oznámit prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí a vada se projeví. Oznámení o vadách zboží musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (jeli k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady i s fotografií, je-li to možné, popis toho, jak závada vznikla.

7.5 Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o  tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího / výrobce zboží / dodavatele zboží, nebo autorizovaný servis apod.). Je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad (fakturu) o koupi vadného zboží. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v  úplném stavu. Kupující je povinen zboží zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nesplnění této povinnosti nemusí být reklamace uznána.

7.6 Prodávající je povinnen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

7.7 Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na své náklady poštou na adresu určenou kupujícím. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě dle předchozího odstavce. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží. 

7.8 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese v tomto případě kupující.

7.9 Prodávající neodpovídá za vady vyplývající z obvyklého používání a opotřebení zboží, jeho funkčních vlastností ani za vady způsobené neodbornou manipulací nebo údržbou, stejně jako za vady způsobené výlučně kupujícím či vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

 

8. ochrana osobních údajů

8.1 Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů. Kupující souhlasí, aby prodávající shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje zadané kupujícím prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi za účelem přímého marketingu, shromažďování statistických údajů a zkvalitňování služeb, a to na dobu neurčitou. Prodávající chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Prodávající prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Prodávající nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům kupujícího a/nebo k uživatelskému účtu, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

8.2 Osobní údaje. Osobními údaji se rozumí informace o kupujícím, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat.

8.3 Rozsah osobních údajů. Prodávající je oprávněn shromažďovat osobní údaje kupujícího, které dobrovolně sdělí při provádění registrace či vyplnění objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

8.4 Zasílání obchodních sdělení.  Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, aby prodávající využíval osobní údaje k marketingovým účelům tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Kupující má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.

8.5 Odvolání souhlasu. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů dle těchto obchodních podmínek je dobrovolný. Kupující je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat. Po odvolání souhlasu prodávající zajistí, aby veškeré údaje kupujícího byly z databáze a/nebo z uživatelského účtu kupujícího zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny.

8.6 Přístup k údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě prodávající poskytne kupujícímu informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se kupující domnívá, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Kupující je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.7 Poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že prodávající může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

8.9 Cookies. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovým rozhraním obchodu se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití webového rozhraní obchodu realizován. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou s dodavatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

9.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.3 Prodávající tímto kupujícího informuje, že spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz).

9.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

9.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.6 Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 7. 2017.

 

 

Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy